PORODIČNO NASILJE NAD ŽENAMA U SRBIJI I GRČKOJ: UTICAJ PATRIJARHATA I TRADICIJE

Danijela Spasić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Proučavanje porodičnog nasilja je specifičan izazov, zato što ovaj oblik nasilja predstavlja specifičan društveni problem, čija se etiologija zasniva na multifaktorskom uticaju kulturološkog, tradicionalnog, istorijskog ambijenta, odnosno, patrijarhata i rodne socijalizacije, posebno u zemljama zapadnog Balkana. Zbog toga, ovaj rad prezentuje i ispituje tematiku porodičnog nasilja u Srbiji i Grčkoj.

Ciljevi rada (naučni i/ ili društveni): Naučni cilj ovog istraživanja usmeren je ka pružanju doprinosa kroskulturalnom akademskom proučavanju porodičnog nasilja kao fenomena. Društveni cilj istraživanja vezan je za razumevanje porodičnog nasilja kao društvenog problema i problema kvaliteta života.

Metodologija/ dizajn: Teorijska razmatranja u okviru kvalitativnog metodološkog pristupa se fokusiraju na društveno-kulturološke perspektive koje su rezultat patrijarhalne strukture srpskih i grčkih institucija i sistema.

Ograničenja rada/ istraživanja: Istraživanje nasilja u Grčkoj ukazuje na nedostatak relevantnih kvalitativnih studija i baza podataka. U Srbiji se porodično nasilje prepoznaje i istražuje kao društveni, a ne individualni, lični problem žrtava.

Rezultati/ generalni zaključak: Zajedničke karakteristike porodičnog nasilja u Srbiji i Grčkoj uslovljene su sličnostima kulturološkog, istrorijskog, verskog i tradicionalnog ambijenta, i uticajem patrijarhalnih društvenih struktura i rodne socijalizacije.

Opravdanost istraživanja/ rada: Istraživanje porodičnog nasilja predstavlja doprinos sagledavanju kvantitativnih i kvalitativnih specifičnosti pojave koju karakterišu predrasude, snažan uticaj tradicije i kulta patrijarhata.

-----------------------------------------------------

Family violence against women in Serbia and Greece: the impact Patriarchy and tradition

The inspiration for work and the problem (s) that are dealt with: The study of family violence is a specific challenge, because this form of violence is a specific social problem, whose aetiology is based on the multifactorial influence of the cultural, traditional, historical environment, that is, the patriarchate And gender socialization, especially in the countries of the Western Balkans. Therefore, this paper presents and examines the issue of domestic violence in Serbia and Greece.

Goals of work (scientific and/or social): The scientific goal of this research is to contribute to the cross-cultural academic study of family violence as a phenomenon. The social goal of the research is related to the understanding of family violence as a social problem and a problem of quality of life.

Methodology/Design: Theoretical considerations within the qualitative methodological approach focus on socio-cultural perspectives that are the result of the patriarchal structure of Serbian and Greek institutions and systems.

Work/research limits: A survey of violence in Greece points to the lack of relevant qualitative studies and databases. In Serbia, domestic violence is recognized and investigated as a social, not individual, personal problem of victims.

Results/general conclusion: The common characteristics of domestic violence in Serbia and Greece are conditioned by the similarities of the cultural, historical, religious and traditional environment, and the influence of patriarchal social structures and gender socialization.

Justification of research/ work: Family violence research is a contribution to the un- derstanding of quantitative and qualitative specificities of the phenomenon characterized by prejudices, a strong influence of tradition and cult of patriarchy.


Ključne riječi


porodično nasilje; Srbija; Grčka; patrijarhat; tradicija; family violence; Serbia; Greece; patriarchate; tradition

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo