IZAZOV ISLAMSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU SA TEKFIRISTIČKOM IDEOLOGIJOM U PERIODU 1999-2016

Fidair Berisha

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Učešće albanskih boraca u sukobima u Siriji i uvrštavanje ovih boraca uz terorističke organizacije kao što su ISIS, nesumnjivo je eskalirao sukob i znatno je pogoršana i međunarodna bezbjednost. Svirepi zločini počinjeni od njih u teritorijuSirije su šokirali javnost širom svijeta. Teroristički napadi u Parizu, Ankari, Briselu, na kraju i u Istanbulu, daju nam do znanja da svakog dana sve više i više dolazi u pitanju nacionalna a i svjetska bezbjednosti. Pitanje terorizma nije više samo nacionalni problem, jer smo svi svjedoci vremena da je terorizam sada prešao razmjere problema država, postao je globalan problem. Prema tome u mnogim evropskim zemljama su analizirali nedostatke preventivnog djelovanja protiv ekstremizma i nasilnog radikalizma, tako da razvijaju strategije i akcione planove za dugoročno tretiranje ove pojave. Kosovo kao nova država napreduje na putu ka članstvu u EU rješavajući izazove razvoja i jačanja vladavine prava, ali i doprinosi povećanju regionalne suradnje u skladu sa evropskim vrijednostima. Na Kosovu, sklad među vjerama je bila i ostaje jedna od najvažnijih e vrijednosti društva, gdje pripadnici muslimanske, katoličke, pravoslavne i drugih vjerskih zajednicahistorijski žive skladno  i u miru.Zadnje vrijeme, posebno sa pojavom i razvojem konflikta u Siriji, na javnoj raspravi na Kosovu uvedeni su koncepti, kao što su vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam, a evidentirani su i slučajevi učešća Kosovskih građana u ovom sukobu.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni):  Tretiranje ove teme se vrši sa naučnog i društvenog aspekta. Sa naučnog aspekta tretiraju se faktori koji utiču na proširenju tekferističke ideologije i način proširenja. Obzirom na da je ova destruktivna pojava postala briga kosovskog društva, pojavila se potreba da se ista tretira i sa društvenog aspekta u cilju da kosovsko društvo a i šire bude upoznato sa ovom pojavom. Kosovsko društvo je postalo svjedokom bolnih scena slučajeva ubistva kosovskih građana u konfliktu u Siriju i suočavalo sa veoma kritičkim stavom porodica ubijenih, jednako prema vjerskim tako i državnim institucijama.

Metodologija/dizajn: Tretiranje ove teme zahtjeva veliku pažnju i pojavila se potreba za pronalaženje adekvatnih metoda, kojima se dolazi do naučnih nalaza.  Metode kojima će se istraživati ova problematika su: Metode induktivne i deduktivne analize, Metode sinteze, specijalizacije, generalizacije, apstrakcije, konkretizacije, deskriptivna metoda, kao i metode klasifikacije i komparacije.

Za ovo istraživanje predvidjeli smo tri glavne hipoteze po pitanju destruktivnih vjerskih ideologija na Kosovu, kao u nastavku:

 1. Zašto je tekferistička ideologija uspela da prostire svoj utjecaj nakon 2000 godine i koji su faktori koji direktno utiču indoktriniranjemove ideologije;
 2. Koliki je doprinos državnih institucija, uključujući i Islamsku vjersku zajednicu Kosova u sprečavanju i borbi protiv ove ideologije na Kosovu; i
 3. Koja kategorija kosovskog društva je postala žrtva uticaja tekferističke ideologije i koliko su socijalizirani pripadnici ove kategorije u sredini u kojoj žive.

Ograničenja rada/istraživanja: Istraživanje ove tematike se ograničava određenim pitanjima koja se odnose na strategiju institucija za borbu protiv ove pojave, na načinu prostiranja tekferističke ideologije, potom kategorija ili sloj društva koja bude žrtva (plijen) ove ideologije i glavni faktori koji neposredno utiču na proširenje ove ideologije.

Rezultat: Nakon dosljednih istraživanja, očekuju se slijedeći rezultati:

 1. Da se pronađu determinirajući faktorikoji utiču na devijacije islamske vjeroispovjesti na Kosovu;
 2. Da se sazna koliko uticaja imaju vjerski pripovjedači po džamijama i da li su njihova predavanja kontrolirana od strane Islamske zajednice Kosova;
 3. Da se tačno konkludira, da li ima povećanje ili opadanje broja indoktriniranih. Ako ima opadanje broja indoktriniranih da se utvrdi šta je uticalo na smanjivanje broja istih; i
 4. Na osnovu nalaza, da se predlažu mjere koje trebaju preduzetiporodica i dotične sigurnosne institucije.

Generalni zaključak: Kosovo je nakon 2000. god. počelo da se suočava  sa ideologijama koje su do tada bile nepoznate za građane. Završetkom rata na Kosovu, mnogo humanitarnih organizacija iz raznih zemalja svijeta, uključujući i arapske zemlje, pomogle Kosovu. Ali u tom periodu, nekoliko ekstremističkih vjerskih organizacija uspjeli su svojom ideologijom da utiču na manji broj vjernika na Kosovu. Sve to je primijećeno od strane državnih organa, uključujući organe centralnog nivoa, vjerske zajednice, civilno društvo itd. Sada sve više i više se vrše napori za očuvanje vrijednosti zajedničkog života, tolerancije i uzajamnog poštovanja. Prema tome, kosovsko društvo, ne samo da štiti dosadašnji zajednički život i sklad od bilo koje i najmanje povrede, nego prioritet nad prioritema ima očuvanje sklada između vera i njeno ojačanje za trajni zajednički život sa ostalim vjerskim zajednicama. Bez obzira što ima opadanje broja regrutiranih iz albanske zajednice za priključivanje konfliktu u Siriji, ipak se u radu organa i službi za sprovođenje zakona preduzimaju sve mjere za sprječavanje i penaliziranje organizatora u tom pravcu. Islamska zajednica Kosova, i ova institucija je veoma ažurna svojim pristupom, kako se ne bi ostavljalo prostora određenim grupama ili pojedincima da utiču za proširenje destruktivnih ideologija. Programi za de-radikalizaciju evidentiranih lica su u toku formaliziranja prioritet su državnih struktura koje su zadužene uz partnerstvo sa svim potrebnim faktorima kako bi se garantiralo njihov uspjeh. Vjerske zajednice i civilno društvo preuzimaju značajnu ulogu u razvoju ovih programa. Prostiranje ovih programa dobro izučeno i planirano u cilju deradikalizacije za to osuđenih 

lica. Obzirom da je sindrom radikalizmaje zadiralo i susjedne zemlje, neophodno se zahtijeva regionalna suradnja za izradu i praćenje programa de-radikaliziranja, posebno sa Albanijom i Makedonijom. Uzimajući u obzir značaj mira i tolerancije na Kosovu, kao i ulogu  koju mogu imati  vjerske institucije u izgradnji mira, Islamska zajednica Kosova,njene  institucijei imamineprekidno su se angažirali da svojim učenjima i predavanjima prenose božanstvene poruke, koje pozivaju za  mir, ljubav, razumijevanje, poštovanje drugog,  pre svega u oprost i razumijevanju.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja ove teme se odnosi na nekoliko pitanja koja su postavljena:

 1. Koji su razlozi proširenja tekferističke ideologije;
 2. Koliko je proširena  tekferistička ideologija;
 3. Koji sloj društva je najviše pogođena ovom ideologijom; i
 4. Koliko su svojim predavanjima protiv ovih ekstremnih ideologija angažirani Islamska zajednica na Kosovu i imami.

------------------------------------------------------------

The challenge of the islamic community in Kosovo with the tekferistic

ideology in the period 1999-2016

Reason for writing and research problem(s): The participation of Albanian fighters in the Syria conflict and alignment of these fighters alongside terrorist organizations, such as ISIS has undoubtedly escalated the conflict, by worsening considerably the international security. The ugly crimes committed by them in the territories of Syria have shocked the entire world. The terrorist attacks in Paris, Ankara, Brussels and finally in Istanbul make us realize that every time more and more is coming to question the national and world security. The issue of terrorism is not just a national problem because we all are witness of the time that terrorism has now gone beyond the size of a state problem and has become a global problem. Therefore, in spite of this many European countries are analysing the shortcomings of preventative work against violent extremism and radicalism and are drafting strategies and action plans for a long-term treatment of this phenomenon. Kosova as a new state is progressing on the path towards EU membership by addressing the challenges of developing and strengthening the rule of law, as well as contributing to increased regional cooperation in accordance with European values. In Kosova religious harmony has been and remains one of the most important values of the society where members of the Muslim, Catholic, Orthodox, and other religious communities have lived together in peace throughout history. Recently, especially with rise and development of the Syria conflict, the public debate in Kosova also included concepts such as religious radicalism and violent extremism, and are evidenced cases of participation of Alba- nian citizens in this conflict.

Aims of the paper (scientific and/or social): Treatment of this topic is done in the scientific and social aspect. In the scientific aspect are treated factors that influence the spread of the tekferist ideology and its way of spreading it. Since this distructive phenomenon is concern of Kosova society, there is a need to deal even in the social aspect in order to make Kosovar society and beyond to be aware with this phenome- non. Kosovar society has become witness of painful scenes in the cases of killing Kosova citizens in the Syrian conflict and is faced with a very critical attitude of the families of the dead as for religious institutions as well as for state institutions.

Methodology/Design:

Treatment of this topic requires great attention and there is a need to find adequate methods to come to the scientific findings. The methods with which this problem is to be explored are; Method of inductive, deductive analysis, synthesis, specialization, generalization, apstoxone, concretization, descriptive, classification, and comparative methods. For this research we have foreseen three main hypotheses about the issue of destructive religious ideologies in Kosova.

 1. Why tekferistik ideology has reached to extend its influence after 2000 and which are the factors which directly affect the indoctrination of this ideology.
 2. What is the contribution of state institutions including the Islamic community in preventing and fighting this ideology in Kosova.
 3. Which category of Kosovar society has fallen prey to the influence of the tekferistik ideology and how well are socialized with the district where this category lives.

Research/Paper limitation: The research of this topic is limited to some issues that are initially related to the institution’s strategy for combating this phenomenon, The manner of spreading the tekferistik ideology, then the category or stratum of society that falls prey of this ideology, and the main factors that directly affect the spread of this ideology

Results/Findings: After the proper research, these results are expected:

 1. To find the determinant factors that influences the deviation of Islamic belief in Kosova;
 2. To be known how much influence have the preachers of religion in mosques and how their lectures are controlled by the Islamic community in Kosova.
 3. To conclude exactly whether there is an increase in the number of indoctrinators, or there is a fall in number and if there is a fall in number, then it should be verified what has affected the decline of the indoctrinated.
 4. Based on made findings, to be proposed measures that must be undertaken from the family and responsible security institutions;

General conclusion: Kosova after 2000 began to be faced with ideologies which until before this time were not recognized from citizens. After the end of war in Kosova, multiple humanitarian organizations from many different countries of the world, including Arabian countries have help Kosova with various aids. But in this period extreme religious organizations from different countries have managed that with their ideology to influence at a large number of believers in Kosova. This was noticed from state bodies, by including those central ones, religious communities, civil society etc. Now more and more efforts are being made to preserve the values of coexistence, tolerance and respect, so Kosovar society is not only protecting the present coexistence and harmony from any minor violation, but it has priority over the priorities of maintaining religious harmony and strengthening it for a sustainable coexistence with other religious communities. Though there is a drop in recruitment by the Albanian community to include in the Syrian conflict, nevertheless the work of law enforcement bodies are taking all measures to prevent and prosecute the organizers in this regard. The Islamic community as an institution is very careful with its approach in order not to leave space to certain groups or individuals to influence the spread of destructive ideologies. Programs for the de-radicalization of identified individuals are being formalized and followed with priority by state structures in charge, in partnership with all stake- holders needed to guarantee their success. Religious communities and civil society are playing an important role in the development of these programs. The extent of these programs has been studied and well planned with the aim of de-radicalization the convicted persons. Since radicalization syndrome has affected the countries of the region, it is required regional cooperation for the design and follow-up of de-radicalism programs, and in particular with Albania and Macedonia. Given the importance of peace and tolerance in Kosova, and the role that religious institutions can have in building the peace, the Islamic Community of Kosova, its institutions and imams have been consistently engaged with their teachings and preachings to convey divine messages, that call for peace, love, understanding, respect for the other, and first of all in forgiveness and understanding.

Research/Paper Validity: The reasonableness of the research on this topic is related to some of the questions that have been asked:

 1. Which are causes of spread of the tekferist ideology?
 2. Which stratum of society is most affected from the tekferist ideology?
 3. How much is engaged the Islamic Community and imams with their preachings against the estreme ideology?

 


Ključne riječi


Kosovo; vjerski ekstremizam; ideologija tekferizma; terorizam; deradikalizacija; Kosova; religious extremism; tekferistic ideology; terrorism; deradicalism

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

 • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo