ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION OFFENCES IN THE FINAL VERDICTS OF BOSNIAN COURTS: WHERE IS THE LINK? / ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJSKA KRIVIČNA DJELA U PRAVOSNAŽNIM PRESUDAMA NA BOSANSKOHERCEGOVAČKIM SUDOVIMA: GDJE JE POVEZNICA?

Srđan Vujović

Abstract


Inspiration and the research problem: According to theory, as well as previous research, organized crime and corruption offences often go hand in hand. While organized crime actors use corruption to achieve their criminal acts, definitions of grand corruption, political, systematic, administrative, and corporate corruption, encompass elements of organized crime. Thus, it can be expected to find the mentioned link in the final verdicts of criminal courts.

Objective: The main objective of the paper is to discover and describe relations between organized crime and corruption in the final verdicts at selected Bosnian courts. 

Methodology: Method of data gathering was document analyses. We have paid special attention to the Court of Bosnia and Herzegovina where we analysed 313 final judgments for organized crime cases, as well as to the Municipal Court in Sarajevo and the Cantonal Court in Sarajevo, where we analysed 89 judgments of corruption offences. Method of data analyses was statistical method (method of descriptive and inferential statistics)

Limitations: This paper is not going to explain the link between corruption and organized crime in general, but it is limited to searching this link in judicial documents. Also, the research results are limited to three selected Bosnian courts.

Results: Despite the mentioned theoretical frameworks and findings, this article shows very weak ties between organized crime and corruption in judicial documents. In the end, results indicate unexpected indicators of judicial corruption with elements of organized crime. Because of such large differences between theoretical remarks and the results of this research, the article raises more questions than provides answers. These questions should be topics and inspiration for future research. 

Justification: The research tests theoretical assumptions related to the link between two criminal behaviors. This indicate a significant scientific justification. Also, informative character of the paper could have some influence on policymakers and some policy implications could be caused. 

-------------------------------------------------------------------

Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Prema teorijskim razmatranjima i rezultatima prethodnih istraživanja organizovani kriminal i korupcija često se pojavljuju zajedno. Naime, akteri organizovanih kriminalnih aktivnosti koriste korupciju da ostvare svoje ciljeve, dok sa druge strane same definicije korupcije na visokom nivou, političke korupcije, sistemske korupcije, administrativne i korporativne korupcije najčešće uključuju elemente organizovanog kriminalnog djelovanja. Na temelju toga se može očekivati da u pravosnažnim presudama za ova krivična djela postoji njihova međusobna povezanost.

Cilj rada: Glavni cilj ovog rada je da se otkrije i opiše veza između organizovanog kriminaliteta i korupcijskih krivičnih djela u pravosnažnim presudama na bosanskohercegovačkim sudovima.

Metodologija: Metod prikupljanja podataka bio je analiza sadržaja dokumenta. Naime, posebna pažnja posvećena je analizi pravosnažnih presuda za organizovani kriminal, donijetih od strane Suda Bosne i Hercegovine (N=313), kao i analizi pravosnažnih presuda za korupcijska krivična djela, donijetih od strane Opštinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevu (N=89). Metod obrade podataka je bio statistički metod (metod deskriptivne i metod inferencijalne statistike).

Ograničenja: Ovim radom se ne nastoji objasniti veza između korupcije I organizovanog kriminalitetu u generalnom smislu, nego je on ograničen na traženje ove veze u sudskim predmetima. Takođe, rezultati istraživanja su ograničeni samo na tri odabrana suda u Bosni i Hercegovini.

Rezultati/generalni zaključak: Nasuprot teorijskom okviru i rezultatima prethodnih istraživanja, ovaj rad naglašava vrlo slabu povezanost između organizovanog kriminala i korupcije. Na kraju, rezultati ukazuju na neočekivane indikatore korupcije na sudovima, a koji se mogu povezati sa elementima organizovanog djelovanja. Zbog toliko značajnih i neočekivanih različitosti, u ovom radu se postavlja više pitanja nego što se daje odgovora. Ova pitanja trebaju biti teme i inspiracija za buduća istraživanja.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanje testira teorijske pretpostavke i prethodne rezultate vezane za link između dvije kriminalne pojave, na način da otkrije i opiše njihovu vezu. To indicira značajnu naučnu opravdanost istraživanja. Takođe, informativni karakter ovog rada može prouzrokovati značajne implikazije u politici suprotstavljanja ovim oblicima kriminaliteta, pa se u tome prepoznaje i društvena opravdanost ovog istraživanja.


Keywords


Organised crime; Corruption cases; Final judgments; Court’s penal policy; Organizovani kriminal; korupcijska krivična djela; pravosnažne presude; kaznena politika sudova

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.