KONVENCIONALNI I SUVREMENI PRISTUP PROVOĐENJU RADNJE PREPOZNAVANJA / CONVENTIONAL ANDCONTEMPORARY APPROACH TO EYEWITNESS IDENTIFICATION PERFORMANCE

Adnan Fazlić

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Rad je inspiriran intencijom autora da predstavi odlike konvencionalnog i suvremenog pristupa provođenju radnje prepoznavanja, kao i intencijom da ukaže na eventualne prednosti i najznamenitije inovacije koje implicira suvremeni pristup.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Rad smjera na ukazivanje diferentnosti između konvencionalnog i suvremenog pristupa provođenju radnje prepoznavanja, ali i isticanju razvoja suvremenih modusa i tehnologija kao svojevrsnih sadržajnih inovacija u okvirima kriminalističke procedure prepoznavanja.

Metodologija/Dizajn: Korištene metode podrazumijevaju dokumentacionu analizu koja se odnosila kako na znanstvenu, tako i na stručnu literaturu koja referira na problematiku provođenja prepoznavanja u kriminalistici.

Ograničenja istraživanja/rada: S obzirom na to da rad ne implicira rezultate provedenog  znanstvenog istraživanja, isti je ograničen na razmatranje naslovne tematike sa teorijskog aspekta.

Rezultati/Nalazi: Suvremeni pristup provođenju prepoznavanja u kriminalistici, smjera akceptiranju primjera „dobre kriminalističke prakse“ čime se teži obezbjeđenju više razine pouzdanosti i vjerodostojnosti kriminalističke radnje prepoznavanja. Jedna od prednosti suvremenog pristupa jest težnja ka implementiranju naprednih tehnologijskih dostignuća u svrhu povećanja efikasnosti radnje prepoznavanja.

Generalni zaključak: Kriminalističku praksu karakterizira zastupljenost kako konvencionalnog, tako i suvremenog pristupa provođenju prepoznavanja, međutim niti jedan od navedenih ne nudi konačna rješenja kojima će se pouzdanost i vjerodostojnost radnje prepoznavanja podići na višu razinu.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada nalazi se u činjenici da je, u regionalnim i bosanskohercegovačkim akademskim okvirima, problematika provođenja radnje prepoznavanja do sada bila nedovoljno elaborirana kako na znanstvenoj, tako i stručnoj razini.

---------------------------------

Reason(s) for writing and research problem(s): The paper was inspired by author’s intention to present features of conventional and conteporary approach to eyewitness identification performance and to indicate benefits and the most significant innovations implied by contemporary approach.

Aims of the paper (scientific and/or social): The paper aims to point differences between conventional and contemporary approach to eyewitness identification performance as well as to highlight the development of contemporary modes and technologies as a sort of content innovations in the framework of eyewitness identification.

Methodology/Design: Used methods include document analysis of scientific publications and professional papers related to issues of eyewitness identification performance in criminal investigation.

Research/paper limitations: Given the fact that paper do not imply results of empirical research, it is limited to a theoretical consideration of the main topic.

Results/Findings: Contemporary approach to eyewitness identification performance in criminal investigation, intents to acceptance of the principles of „good investigative practice“ aimed to providing a higher level of eyewitness identification reliability and credibility. One of the advantages of approach is aspiration to implementation of the advanced technology achievements in order to increase the efficiency of the eyewitness identification.

General conclusion: Criminal investigation practice is characterized by the represenation of both conventional and contemporary approaches to eyewitness identification performance. However, none of these do not offer definitive solutions that will raise reliability and credibility of eyewitness identification on the higher level.

Research/paper validity: Justifiability of the paper lies in the fact that, in regional and BiH academic framework, issues related to eyewitness identification performance were not elaborated sufficiently on the scientific, as well as professional level.


Ključne riječi


prepoznavanje; konvencionalni pristup; suvremeni pristup; svjedoci; kriminalističko istraživanje; recognition; conventional approach; contemporary approach; eyewitnesses; criminal investigation

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo