Zloupotreba sajber prostora u izbornom procesu kao globalna politička i sigurnosna prijetnja
PDF (Srpski)

Keywords

bezbjednost
sajber bezbjednost
izbori
strano miješanje
lažne vesti
security
cyber security
elections
foreign interference
fake news

How to Cite

Bakreski, O. ., & Bardjieva Miovska, L. . (2019). Zloupotreba sajber prostora u izbornom procesu kao globalna politička i sigurnosna prijetnja. Kriminalističke Teme, (5), 459-474. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/235

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Sajber-prostor kao termin dobija potrebnu pažnju zbog svog ogromnog prostora, a istovremeno prazninu, kako za konstruktivne mogućnosti tako i za negativne implikacije.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Svrha ovog rada je da analizira i opiše zloupotrebu sajber prostora i sajber aktivnosti i njihovu povezanost sa izbornim procesima. Teorijska implikacija ima za cilj sagledavanje terminoloških odstupanja u smislu upotrebe i zloupotrebe sajber prostora i druge veze sajber bezbjednosti sa izbornim procesom kao globalne političke i bezbjednosne prijetnje.

Metodologija/Dizajn: Primenjena metodologija će omogućiti neophodnu analizu i sin-tezu otvorenih pitanja vezanih za sajber prostor i njenu zloupotrebu iz suštinskog, prag-matičnog i sadržajnog aspekta.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja istraživanja su u domenu institucionalnih kapaciteta za sprečavanje i iskorjenjivanje ovih aktivnosti.

Rezultati/Nalazi: Rezultati ili nalazi sastoje se od opšte situacije i dimenzije sajber prijetnji koje se mogu usmjeriti u samu srž demokratskih procesa.

Generalni zaključak: Kada je u pitanju rješavanje pitanja vezanih za sigurnost, Direktiva Član 19. definiše da zaštita fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka od strane nadležnih organa u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili krivičnog gonjenja krivičnih djela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od i sprečavanje prijetnji javnoj sigurnosti i slobodno kretanje takvih podataka, predmet je posebnog pravnog akta U-nije. Stoga se ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na aktivnosti obrade u te svrhe. Međutim, lični podaci koje obrađuju javni organi prema ovoj Uredbi trebali bi se, kada se koriste u te svrhe, regulirati specifičnijim pravnim aktom Unije, naime Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća.

Opravdanost istraživanja/rada: Planiranje oporavka od katastrofe pretpotstavlja proces koji uključuje procjenu rizika, određivanje prioriteta, razvoj strategija oporavka u situacije katastrofe. Svaka institucija i privatnih preduzeća treba da ima pripremljen plan oporavka od katastrofe kako bi se što pre nastavio sa normalnim funkcionisanjem nakon katastrofalnih situacija.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.