Трговина људима као облик организованог криминалитета

Sažetak

Аутор у раду наглашава да је трговина људима, као специфичан облик криминалитета, данас једна од врхунских тема којом се баве не само правосудне структуре, криминолози и социолози, већ и јавност и медији, односно средства масовне комуникације. Ријеч је заправо о виду углавном организованог криминалитета са најразличитијим националним и транснационалним садржајима и карактеристикама. Овај феномен по својој природи, техници вршења, циљевима који се њиме желе постићи и својим вишеструко негативним импликацијама, нарочито на плану заштите људских права, представља супранационалну и супрадржавну негативну социјалну појаву, јер тангира савјест и хумана осјећања сваког човјека, цијелог човјечанства, без обзира на њихову расну, националну, полну, државну, географску, религијску, политичку или другу припадност или опредјељеност. Стога не зачуђује чињеница да је овом проблему посвећена значајна активност међународне заједнице која је резултирала доношењем низа конвенција, резолуција, декларација и препорука којима се регулишу питања превенције и сузбијања ове негативне друштвене појаве.

С обзиром да је трговина људима евидентна и на простору БиХ, те да обавеза инкриминисања свих облика понашања која се могу подвести под појам трговине људима произилази из потписаних конвенција, аутор наглашава да је Кривични законик РС још 2000. године унио инкриминацију «трговина људима ради вршења проституције». Овом инкриминацијом је обухваћена само трговина људима која подразумијева сексуалну експлоатацију пасивног субјекта. Међутим, КЗ БиХ који је ступио на снагу 01.03. 2003. садржи неколико кривичних дјела којима се обухватају сва понашања која су међународним конвенцијама обухваћена појмом трговине људима.

И на крају аутор истиче да је трговина људима један од најдрастичнцјих облика кршења људских права и слобода који захтијева енергичне захвате државе на политичком и законодавном плану и у сфери развоја специјализованих тијела и структура државних органа за борбу против овог облика криминалитета.

PDF (Cрпски)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.