Maloljetnička delikvencija i socio-ekološki determinizam

Sažetak

U članku je obrađena problematika definisanja maloljetničke delinkvencije, historijski osvrt na tretman maloljetnika u drevnim civilizacijama do danas, neke specifičnosti u vezi sa utvrđivanjem starosne granice i tretmana maloljetnika uopšte, problematika tzv. ekološki determinirane pojave maloljetničke delinkvencije. Prikazana je nekolicina istraživanja u vidu ekoloških studija gradskih sredina sa početka XX stoljeća koje su imale za cilj ispitati stope maloljetničke delinkvencije i povezati ih sa ambijentom i životnom sredinom uopšte.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.