Kriminološka istina

Sažetak

Moguće je izvesti zaključak daje kriminološka istina, ustvari, odnos čovjeka prema pozitivnoj pravnoj normi. Kada se to prevede na teren krivičnog prava i kriminoloških znanosti onda to podrazumijeva postojanje sistema kaznenih normi koje pripisuju pravne i kažnjive radnje koje može izvesti samo čovjek za koje mu se može izreći kaznena sankcija. Sve što može biti pokriveno kazneno pravnom normom treba da bude istraženo, da se usporedi sa dozvoljenim i da se na osnovu toga ima sud o zabranjenoj promjeni u spoljnjem svijetu i sankciji kao njenom prirodnom stanju koji dolazi poslije zločina.

Raditi na utvrđivanju kriminološke istine o relevantnim i spornim činjenicama koje su dovele do zločina u mikro i makro prostoru u drugoj polovini XX vijeka, znači pokušati pa i uspjeti otkloniti zablude, pogrešne predstave i manipulacije o činjenicama koje su se zaista dogodile. Na taj način utvrđena kriminološka istina podsticajno djeluje na razvoj pravne znanosti , političke i pravne prakse. U tome svemu univerziteti, naučni kadrovi i publicistika imaju značajno mjesto. Sadašnje stanje naučne misli pomoću koje se definiše kriminološka istina nije rezultat ove generacije znanstvenika. Prije njih djelovali su respektabilni pravnici i čitave pravne škole. Sve to ima udjela u sadašnjim standardima Ferrijeve definicije kriminološke istine. Kriminološke teme su dokaz brojnosti kriminogenih faktora bez čijeg pojedinačnog istraživanja i zajedničkog misaonog angažmana pojedinačne i međusobne povezane ocjene nije moguće usvojiti konačan sud i napraviti zapis o istini koja će moći izdržavati kritiku budućnosti. Kriminološke znanosti su pozitivne znanosti koje se stalno razvijaju i interdisciplinarne su. To je razlog više da se ozbiljno prate, jer u krajnjem slučaju kriminološka istina je samo ono što zadovoljava objektivne kriterije kriminoloških znanosti.

Kriminološka istina je nasušna potreba suvremenog i nadasve moralnog svijeta . Ona je osnov projekta za budućnost koja će se projektovati izvan činjenica u kojima se može manipulisati u zločinačke propagande. Zbog toga, je i opći poziv na znanstveni i nepristrasan pristup, na angažman pojedinca i institucija pa i onih kao FKN aktuelan. Kriminološka istina je univerzalno spona između različitih naučnih disciplina i zato ona ima budućnost u kojoj treba učestvovati.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.