Obavještajna analiza

Sažetak

U cilju da dođemo do jasnije spoznaje o tome šta je obavještajna analiza, izučili smo veći broj radova i izdiferencirali stavove određenog broja autora koji su dali značajan doprinos u kreiranju, poboljšanju i jačanju ove discipline, koja je dala važan doprinos u jačanju funkcionalnosti obavještajne službe, a time i značajan obol na pravovremenom informiranju o sigurnosnim izazovima na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Otuda i opredjeljenje da kroz analitičko-teorijski pristup valoriziramo fenomen obavještajne analize, pručavajući problem njenog semantičkog značenja, te osnove klasificiranja, fenomenologiju, te prirodu i ulogu u obavještajnom procesu. Prezentirali smo organizaciju i funkcionisanje modela analitičkog procesa, te identifikaciju zapreka koje umanjuju kvalitet analize. Krucijalno je pitanje, šta kreatori politike očekuju od obavještajne analize, a šta ne očekuju, te koje su ključne i zakonom definirane kompetencije obavještajnih analitičara da bi mogli udovolji! zahtjevima kreatorima politike. U svjetlu nadolazećih tranzicijskih procesa, problemi koji su u radu identifikovani i valorizirani ukazuju na implikacije u radu menadžmenta, kao i na upravljanje, usmjeravanje i sprovođenje analitičkog obavještajnog procesa. S tim u vezi, elaborirali smo set preporuka koje mogu dobrinijeti unaprijeđivanju, standardizaciji i profesionalizaciji obavještajne službe, a analogno tome stvoriti pretpostavke za efektivnije i efikasnije djelovanje na obavještajnom području.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2008 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.