ULOGA POLICIJE U SPRIJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKRŠAJA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA PREMA ZAKONODAVSTVU CRNE GORE

Dragan Arsović

Abstract


Inspiracije za rad: Prekršaji protiv javnog reda i mira su tema koja je u potpunosti zapostavljena kada su u pitanju naučna istraživanja, s tim u vezi autor se u radu bavi problematikom ovog vida kažnjivog ponašanja sa posebnim akcentom na pitanje uloge policije u suprotstavljanju prekršajima protiv javnog reda i mira.

Cilj rada: Rad ima za cilj da ukaže na stvarno stanje prekršaja protiv javnog reda i mira na teritoriji opštine Podgorica, kao i na ulogu policije u sprečavanju i suzbijanju istih.

Metodologija rada: U radu je primijenjena najprije statistička metoda putem koje autor sprovodi istraživanje u MUP Crne Gore, Centru bezbjednosti Podgorica i dokumentujući sve prekršaje iz oblasti Zakona o javnom redu i miru na teritoriji opštine Podgorica za  petogodišnji period, odnosno period od 2012. godine do 2016.godine. Zatim je primijenjen metod analize i sinteze.

Ograničenja istraživanja: Istraživanje je ograničeno na evidencije prekršaja protiv javnog reda i mira Centra bezbjednosti Podgorica za period od 2012. godine do 2016. godine.

Rezultati/generalni zaključak: Na osnovu istraživanja mogu se uvidjeti statistički pokazatelji efikasnosti rada policije, kao i organa pravosuđa kada su u pitanju prekršaji protiv javnog reda i mira na teritoriji Podgorice za petogodišnji period. Zatim odnosa između broja podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i broja ukupno procesiranih prekršaja ove vrste.

Opravdanost istraživanja: Opravdanost istraživanja se ogleda u potrebi da se ukaže na obim, dinamiku i strukturu prekršaja protiv javnog reda i mira, kao i da se ukaže na moguće mjere kojima bi se unaprijedila policijska djelatnost na polju prevencije.

--------------------------------------------------------

Police role in prevention and combating offense against public peace and  order by legislation of Montenegro

Reason for writing and research problem(s): Misdemeanor against public peace and order is the theme which is totally ignored when it comes to scientific research, about that in his work the author working on issues of criminal conduct with special emphasis on police role in misdemeanor suppression against public peace and order.

Aims of the paper (scientific and/or social): The work aims to point n real status offenses against public peace and order in the territory of Podgorica, and also the police role in prevention and combating them same.

Methodology/  Design: In the work is first applied the statistical method through which the author  implemented research  in the Ministry of Interior of Montenegro, Podgorica Center of Security and handles all misdemeanors in the field of the law on public order and peace in the municipality of Podgorica for the five-year period, i.e. the period from 2012 to 2016. Then applied the law of analysis and synthesis.

Research/ Paper limitation: Research is limited on recording misdemeanors against public peace and order Podgorica Center of Security for a period from 2012 to 2016 year.

Results/ General conclusion: The basics research shows statistically indicators effectiveness of policing as well as the authority of the judiciary when it comes to violations of public peace and order in the territory of Podgorica, during which in the five-year period. Then relationship between submitted requests for the launch for misdemea- nor proceedings of this kind.

Research/ Paper Validity: Justification of research is reflecting in need to emphasize the scope, dynamics and structure misdemeanors against public peace and order, as well as commands the possible measures to improve the police activity in the field of prevention.


Keywords


javni red i mir; prekršaji; policija; sprečavanje; suzbijanje; public order; offenses; police; prevention and suppression

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.