br. 1-4 (2006): Kriminalističke teme
Kriminalističke teme

U Sarajevu je 31. maja 2006. godine povodom obilježavanja Dana kriminalističkih nauka, održana Međunarodna naučna konferencija na temu "Sigurnost građana u tranzicijskim društvima". U ovom broju Kriminalističkih tema, objavljujemo tekstove prezentirane na Konferenciji.

Kompletno izdanje
FULL TEXT PDF

Članci

Mirsad D. Abazović
35-43
Percepcija o nacionalnoj sigurnosti u javnom mnijenju u BiH
PDF
Vladimir Krivokapić
45-63
Mere suprotstavljanja organizovanom kriminalu - preduslov sigurnosti
PDF (Srpski)
Irma Kovčo Vukadin, Sandra Veber
65-79
Aktivnosti MUP-a Hrvatske u suzbijanju trgovanja ljudima
PDF (Hrvatski)
Zoran Keković, Ramo Masleša, Želimir Kešetović, Nedžad Korajlić
81-97
Procedure u istrazi oružja za masovno uništenje
PDF
Mersida Sućeska
99-107
Sigurnost u tranzicijskim zemljama sa aspekta slobodnih zona
PDF
Vladimir Obradović
109-123
Procesna kauzalna determiniranost preddelinkvencije
PDF
Halid Ganija
125-130
Kritički osvrt na pljačke banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao oblik krivičnog djela razbojništva
PDF
Fatmir Qollakaj
131-135
Sigurnost građana u tranzicijskom procesu - studija slučaja: Kosovo od 2002. godine do danas (April 2006)
PDF
Armin Kržalić
137-144
Uspješno upravljanje u rješavanju problema malog i lakog naoružanja - doprinos Bosne i Hercegovine u izgradnji sigurnosti i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi
PDF
Nebojša Teofilović, Nedžad Korajlić, Almin Dautbegović
145-168
Korupcija u svetu politike
PDF (Srpski)
Saša Mijalković, Goran Bošković
169-191
Krijumčarenje migranata - pretnja bezbednosti građana u tranzicijskim zemljama
PDF (Srpski)
Suad Redžić, Nihad Muminović, Mahir Hodžić
193-197
Menadžer sigurnosti - razvoj i uticaj na sigurnost zaposlenika i imovine preduzeća
PDF
Aleksandra Ljuština
199-208
Bezbednost građana i ekološki kriminalitet
PDF (Srpski)
Renata Samardžić
209-224
Organizovani kriminal i nelegalne aktivnosti u vezi sa kulturnim dobrima - Primer Rusije
PDF (Srpski)
Irma Deljkić
225-237
Demokratska kontrola službi sigurnosti u Bosni i Hercegovini - stanje i poželjnost
PDF
Zenaid Đelmo
239-270
Posebno upravno pravo u okviru sistema regulacije odbrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini
PDF
Dušan Davidović, Josip Bogić
271-287
Privredni kriminalitet i reakcija državnih organa i institucija - u korist ili na štetu građana?
PDF (Srpski)
Dane Subošić
289-308
Komparativna analiza kapscaina i hemijskih materija "CN" i "CS"
PDF (Srpski)