Prevencija situacijskog kriminala: teorijska pozadina i mogućnosti za dalji razvoj

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Sprečavanje situacijskog kriminala je dio Politike prevencije kriminala, a proteklih godina, zagovornici teže da zamijene socijalnu prevenciju kao neuspješnu u smanjenju kriminala, a koja je suviše skupa i previše zahtjevna za rješavanje socijalnih kriminalnih faktora. Na taj način, grupa kriminologa tvrdi da prevencija iz daljine ne funkcioniše i preusmjerava njihov interes ka uklanjanju situacijskih faktora koji stvaraju mogućnosti za kriminal. U tom smislu, naš članak će elaborirati osnovu i glavne nalaze vezane za prednosti i moguće rizike od prevencije situacijskog kriminala.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je predstavljanje prednosti i slabosti primjene situacijskog sprečavanja kriminala. Naučni i društveni cilj za proučavanje ovog modela sprečavanja kriminala potiče od potrebe da šira politika kriminala obuhvati, ne samo represivne mjere, već i preventivne, i ne samo preduzimanje od strane sistema krivičnog pravosuđa, već izvan i od strane agencija unutar civilnog društva i privatnog sektora.

Metodologija/dizajn: Ovaj rad pruža pregled i analizu pojedinih naučnih radova i studija koji prikazuju rezultate istraživanja i rezultate koji se odnose na prevenciju situacijskog kriminala. Također, proći ćemo kroz nekoliko kriminoloških teorija i pogleda u okviru kriminologije životne sredine, kako bi smo predstavili teorijsku pozadinu prevencije situacijskog kriminala.

Ograničenja rada/istraživanja: Nedostatak javnog i naučnog diskursa, kao i nepriznavanje važnosti prevencije situacijskog kriminala između donosilaca politike krivične pravde u našoj zemlji.

Rezultati: Glavni nalazi se odnose na prepoznavanje koristi od sprečavanja situacijskog kriminala, ali i od određenih negativnih strana koje zahtijevaju pažljivu primjenu i oda- bir određenih preventivnih mjera od strane glavnih zainteresovanih strana.

Generalni zaključak: Prevencija situacijskog kriminala može u određenim okolnostima smanjiti kriminal, ali ne može i riješiti probleme kriminala, tj. ne može smanjiti ili ukloniti kriminalne faktore. Na taj način može biti dio opće nacionalne politike za sprečavanje kriminala, ali samo zajedno sa socijalnom prevencijom, jer su kao dvije strane jednog novčića.

Opravdanost istraživanja/rada: Istraživanje i sprečavanje situacijskog kriminala u Re- publici Makedoniji treba da bude predmet kontinuirane analize. Nauka, zasnovana na naučnim istraživanjima i rezultatima, treba da pomogne promovisanju pozitivnih efekata njegove primjene kako bi pronašla svoje odgovarajuće mjesto u okviru politike krivične pravde.

PDF (English)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.