Radikalizam i ekstremizam na internetu
PDF

Keywords

radikalizacija
ekstremizam
deradikalizacija
mediji
Internet
radicalisation
extremism
deradicalisation
media

How to Cite

Kešetović, Želimir . (2019). Radikalizam i ekstremizam na internetu. Kriminalističke Teme, (5), 181-196. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/222

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Internet i njegovi servisi omogućuju nasilnim ekstremistima da prošire funkcionalnosti svojih propagandnih na-pora izvan granica tradicionalnih mainstream medija. U mnogim zemljama vladine agencije i akademska zajednica zaključile su, na osnovu razvoja događaja u međunarodnom terorizmu, da internet igra određenu ulogu u radikalizaciji pojedinaca i njihovom učešću u ekstremističkom nasilju.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je analizirati kako se u literaturi o ekstremizmu i radikalizaciji priznaje se uloga Interneta u procesu individualne radikalizacije prema ekstremističkim ideologijama, mada se potpuno razumevanje ovog fenomena tek razvija. Istraživanja ovog fenomena uglavnom se sprovode putem analize sadržaja u kojem se ispituje kako ekstremističke grupe koriste.

Metodologija/Dizajn: U radu je primarno korištena tehnika iz kvalitativne istraživačke paradigme. Metodom analize sadržaja istraživat će se extremizam u procesu individualne radikalizacije i metode koje se koriste. Selekcija akademskih radova iz oblasti extremizma je urađena na način da su odabrani samo oni radovi koji u svojoj sadržini imaju historijsku i razvojnu komponentu sigurnosti i extremizma.

Ograničenja istraživanja/rada: Nedostatak naučnog diskursa i različitih postupaka te postojanje izraženog nesklada u teorijskim razmatranjima a u vezi sa interpretiranjem radikalizma i extremizma na internetu.

Rezultati/Generalni zaključak Internet i njegove servise u svojim komunikacionim i strategijama regrutacije novih sledbenika. Istraživači su razvili i Internetom posredovani model radikalizacije –RECRO sa pet faza koji pruža osnovu za razumevanje i na informacijama zasnovanu procenu o nivou uključenosti pojedinca i utire put budućem empirijskom radu. Ove mogućnosti Interneta koriste i nosioci radikalnih i ekstremističkih ideja na području Republike Srbije i Zapadnog Balkana. Istovremeno, Internet pruža i značajne mogućnosti za deradikalizaciju. U ovom preglednom radu, na osnovu analize relevatnih izvora, daće se presek stanja i aktuelni akademski nalazi o ovoj temi.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja se ogleda u potrebi da se prizna važnost pogodnostima primjene različitih programa borbe protiv radikalizacije i extremizma na internetu u današnje vrijeme.

Radicalism and Extremism on the Internet

Internet and the services it offers, allow violent extremists to expand the functionalities of their propaganda efforts beyond the boundaries of the traditional, mainstream me-dia. In many countries, government agencies and the academic community have concluded, based on developments in international terrorism, that the Internet plays a certain role in the radicalization of individuals and their involvement in extremist violence. The literature on extremism and radicalization recognizes the role of the Internet in the process of individual radicalization towards extremist ideologies, hoping that a complete understanding of this phenomenon is still developing. The research of this phenomenon is mainly carried out through an analysis of the content in which the extremist groups use the Internet and its services in their communication and strategies for recruiting new followers. The researchers also developed the Internet-nediated radicalization model -RECRO with five phases that provides a basis for understanding and information-based assessment of the level of individual involvement and paving the way for future empirical work. These opportunities of the Internet are also used by protagonists of radical and extremist ideas in the Republic of Serbia and in the Western Balkans. At the same time, Internet also offers significant opportunities for deradicalization. In this review work, based on an analysis of relevant sources, state of art and current academic findings on this topic will be presented.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.