br. 5 (2017): Kriminalističke teme - Zbornik radova
Kriminalističke teme - Zbornik radova

Međunarodna naučna konferencija Crimen, Forensis, securitas, Sarajevo, 5-6 oktobar 2017

Pregledni naučni rad

Dragan Arsović
199-219
Uloga policije u sprečavanju i suzbijanju prekršaja protiv javnog reda i mira prema zakonodavstvu Crne Gore
PDF
Zoran Kovačević
220-235
Zloupotreba opojnih droga sa aspekta krivičnog zakonodavstva
PDF
Călin Berar, Darian Rakitovan
236-251
Međunarodna pravna saradnja u krivičnim stvarima i njena uloga u izgradnji evropskog prostora slobode, sigurnosti i bezbednosti
PDF (Srpski)
Sanja Radetić Lovrić, Biljana Mirković, Dejan Matijević
252-268
Stavovi osuđenika o uslovima života u zatvorskim ustanovama
PDF
Željko Kršić
269-291
Kriminalistički i krivično procesni aspekti tajnog nadzora i snimanja komunikacija u Bosni i Hercegovini
PDF
Ahmed Bjelopoljak
292-319
Evropsko konvencijsko pravo i policija
PDF
Tanja Kesić, Ivana Bjelovuk, Milan Žarković
320-335
Odgovor policije na zločine iz mržnje
PDF (Srpski)
Delajda Kurić-Hodžić
336-350
Radna eksploatacija djece u Bosni i Hercegovini kao oblik trgovine ljudima
PDF
Marija Lučić-Ćatić, Dina Bajraktarević Pajević
351-368
Nedostaci kaznene politike tužiteljstva BiH i suda BiH u slučajevima zločina iz mržnje i govora mržnje
PDF
Vedran Alidžanović, Elis Musić
369-389
Sporazum o priznanju krivice - procesni i praktični aspekti : studija slučaja
PDF
Ivana Radovanović, Bojan Marković
390-410
Efektivni programi prevencije zloupotrebe droga
PDF (Srpski)
Nebojša Bojanić
411-427
Smrt pješaka u saobraćaju: ubistvo ili nesretan slučaj
PDF
Vesna Stefanovska, Natasa Jovanova
428-443
Prevencija situacijskog kriminala: teorijska pozadina i mogućnosti za dalji razvoj
PDF (English)
Natasa Jovanova, Oliver Bacanovich
444-453
Policija i smanjenje straha od kriminala
PDF (English)
Alisabri Šabani
454-472
Svakodnevno iskustvo: ka razumijevanju identitetskih prisila
PDF
Danijela Spasić
473-489
Porodično nasilje nad ženama u Srbiji i Grčkoj: uticaj patrijarhata i tradicije
PDF (Srpski)
Marjan Marjanović, Danilo Ćupić
490-509
Korelacija korporativne i nacionalne bezbjednosti
PDF